บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นตัวแทน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาว มนต์นภา หงส์จำรัส นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาต่อไป