งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งกำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งกำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งกำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ และ ปวส.๑ (ม.๖) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ครบชั่วโมงการฝึกภาคฤดูร้อนตามที่หลักสูตรได้กำหนด นักเรียน นักศึกษา จะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ จึงจะครบชั่วโมง