วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และคณะครูผู้ช่วยงานปกครอง นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเริ่มเดินขบวนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป