วท.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ซึ่งเป็นสาขาวิชา Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ได้การรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในรายการ “เหลียวหลังแลหน้า” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และให้เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป