ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้อง ๕๑๑ อาคารเรียน ๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนพัฒนา ๒ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม แผนงาน โครงการของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้