โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ จัดโครงการ“ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางศุภากร ระดมสุข ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี ๒ นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๒ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินแก่ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้