วท.อุบลฯ เตรียมความพร้อมเปิดสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วท.อุบลฯ เตรียมความพร้อมเปิดสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายอรุณ ชุมอาจ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานด้าน Automation, Mechatronics and Robotics ในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มอาชีพเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์รองรับตลาดแรงงานในอนาคตที่ต้องการพนักงานที่มีทักษะอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีสถานประกอบการ สถาบันการอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำหลักสูตรและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ต่อไป