สอจ.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๖ ท่าน นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รุ่น ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มีนายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อไป