รับมอบตัวนักเรียน – นักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับมอบตัวนักเรียน – นักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน – นักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังคงเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโควิด – ๑๙ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน