พิธีวางศิลาฤกษ์ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก เสาโท อาคารเก็บอากาศยาน ห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน แผนกวิชาช่างอากาศยาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนทำให้ห้องเรียนมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณงานก่อสร้างอาคารเรียนอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี