วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing

วท.อุบลฯ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นางสาวอารีรัตน์ ประสมรักษ์ นายทรงพล สาริบุตร นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑ และนางสาววิลาวัลย์ มูลทา นางสาวอภิศมัย นาถาพันธ์ นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing โดยมีนายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายชวาล แข็งแรง นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล และนางนฤมล นามบุญ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ควบคุม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง