ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและอวยพรเนื่องในโอกาส Merry Christmas and Happy New Year 2021

ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและอวยพรเนื่องในโอกาส Merry Christmas and Happy New Year 2021

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
เนื่องจากสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง เพื่อให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ธาตรี พิบูลมณฑา ได้ถือโอกาสกล่าวอวยพรคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ในโอกาส วัน Merry Christmas and Happy New Year 2021 อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี