การติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๗

การติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เกี่ยวกับการติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๗ เพื่อติดตามคณะทำงานให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาครูแผนกวิชาช่างอากาศยานให้มีคุณภาพต่อไป