สอจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๑

สอจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๑ ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ในการนี้มี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถออกแบบการวิจัย เห็นความสำคัญของกระบวนการวิจัย พร้อมทั้งเป็นการแก้ไข และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ต่อไป