อบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

อบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษ ส่งเสริมจิตใต้สำนึกอันดีต่อความเป็นชาติให้ผู้เรียน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน คือ อาจารย์ชนากร ปรีชา และ อาจารย์ปวีณา จันทาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี