กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ปวส.1(จ่ายค่าหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียนในระบบ ศธ 02 ออนไลน์
และนำไปชำระเงินที่ งานการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ