แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาวหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์เสรี ฐิตธมโม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก/เจ้าอาวาสวัดศีลาราม มาให้การเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนแก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามรู้ผิดชอบชั่วดี และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ