วท.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะ เข้าร่วมงานประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ อวท. ประจำปี ๒๕๖๖ ได้เปิดประชุมองค์การ และมอบงาน ให้กับคณะกรรมการ อวท. ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป