อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Requirement และ Implementation

อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Requirement และ Implementation

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร โดยมีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Requirement และ Implementation ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่สายงานอาชีพนายช่างภาคพื้นดิน Approve Maintenance Training Organization : AMTO จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT ต่อไป