วท.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีทั้ง ๓ แห่ง และเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยพระวิษณุกรรม (บิดาแห่งช่าง) ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๘๖ ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมทั้งเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละแผนกวิชาและให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๔๒ ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ครูผู้อาวุโส ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับ นับถือ ต่อครูอาจารย์ ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะอีกด้วย