วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดร.ทิพวรรณ สายพิณ นางสาวชญานันทน์ หอมจิตร นายธานินทร์ สันตะวงษ์ และนางสาววรางคณา สายใหม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.๒ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.๑ เป็นตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำผลงานระดับปวช. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระถางย่อยสลาย และผลงานระดับปวส. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาโครงงาน และนักเรียน นักศึกษาที่จัดทำโครงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประกวดในระดับชาติต่อไป