ประกาศจากงานแนะแนวฯ เรื่อง การกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศจากงานแนะแนวฯ เรื่อง การกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อรับแบบคำข้อกู้ยืมได้ที่งานแนะแนวฯอาคารโดมน้อย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ไดตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2564 วันที่ 2 ก.ค. 2564 และส่งคืนที่งานแนะแนวฯ ตามช่วงเวลาดังกล่าว ใน วัน เวลา ที่ระบุไว้ในแบบคำขอกู้ยืม