การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ๙ นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๒ ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง ๕ นโยบายหลัก ข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Quality) พร้อมด้วยนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานเปิดพิธี และดร.สมใจ เทศศรีเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี รุ่มเรืองบริการ จำกัด และคณะ เป็นผู้แนะนำภาพรวมกิจการ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ๑.วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ๒.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ๓.วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ๔.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ๕.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ๖.วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ๗.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ