รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 และ ป.ตรี

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ปวส.1 และ ป.ตรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
กำหนดรับสมัครและทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2565
วันทดสอบคัดเลือกเข้าเรียน วันที่ 8 – 18 มีนาคม 2565
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.admission.utc.ac.th