ประธาน อศจ. การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน อศจ. การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป