รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้มี นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#เรียนดีมีความสุข
#ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
#PRวทอุบลฯ