มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เข้าแนะนำโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เข้าแนะนำโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ ทุกสาขาวิชาช่าง ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายบัณฑิต เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแนะนำจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้ทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการศึกษา ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย และช่วยเหลือสาธารณกุศล ร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและขยายงานสาธารณประโยชน์ต่อไป