พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา สายลาด และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิทธิพิเศษในการรับพิจารณารับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อผ่านระบบโควตา ระบบ TCAS และการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ยังถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน อีกด้วย