วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

วท.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมให้โอวาทในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาใหม่ จำนวน ๘ คน ประกอบไปด้วย ๑.เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ จำนวน ๒ คน ๒.เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล จำนวน ๑ คน ๓.เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน ๑ คน ๔.เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน ๑ คน ๕.เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง จำนวน ๑ คน ๖.เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ คน ๗.เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป