การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา” นอกจากนี้มี นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป