สอจ.อุบลฯ เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ

สอจ.อุบลฯ เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน นักศึกษา เพื่อขอรับเงินอุดหนุน แต่ละประเภทตามจำนวนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้เกียรติเข้าตรวจ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนางกัลยกร อมรคำตัน ครูแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดต่อไป