แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ ทุกระดับชั้น

แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ ทุกระดับชั้น

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานแจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ ทุกระดับชั้น
ที่ได้รับเงินจาก กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
และประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ติดต่อรับแบบฟอร์มจิตอาสา ที่งานแนะแนวฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2564