จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ในการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, สามคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, สมาคมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์, เงินช่วยเหลือจากครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง, เงินทุนการศึกษาจาก ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และทุนการศึกษาจาก อาจารย์ลักขณา ไทยกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครับผู้สูญเสีย