พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition)

พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ (STEM Education Robot Competition) ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#เสริมสร้างองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์
#PRวทอุบลฯ