การนิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่องานอาชีพแบบบูรณาการสหวิชา

การนิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่องานอาชีพแบบบูรณาการสหวิชา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติการกล่าวต้อนรับ นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพแบบบูรณาการสหวิชา หลักสูตรฐานสมรรถนะการอาชีวศึกษา วิทยาลัยภาครัฐและเอกชน โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้ นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฐานสมรรถนะการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ต่อไป