วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒

วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน) เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป