โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ On the Job Training (OJT)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ On the Job Training (OJT)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ On the Job Training (OJT) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) ต่อไป