สอจ.อุบลฯ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกดรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ณ แผนกวิชาช่าางยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สอจ.อุบลฯ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกดรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ณ แผนกวิชาช่าางยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT (ปวช.) การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing (ปวส.) และการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (ปวช./ปวส.) ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๓ รายการ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง