วท.อุบลฯ ร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง ณ ห้องประชุมปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้มี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป