ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปีเข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปีเข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศงานกิจกรรม
ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี(ยกเว้นผุู้ออกฝึกประสบการณ์)
เข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง ดังตารางที่กำหนดให้
เริ่มวันแรก วันที่ 6 มิถุนายน 2565