กลุ่มมูลนิธิอีซูซุ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กลุ่มมูลนิธิอีซูซุ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนกลุ่มมูลนิธิอีซูซุมอบทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยทางกลุ่มมูลนิธิอีซูซุ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ หรือประเภทวิชาพาณิชกรรม จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นางมลีทอง จารุพงษ์ ครูแผนกวิชาการบัญชี/ครูที่ปรึกษาของนักศึกษา และนางสุภาพร ไชยชนะ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้