พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สอศ.และ สทป.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สอศ.และ สทป.

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุม ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมโอกาสการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม และการฝึกอบรมอาชีพ ทั้งนี้ยังร่วมกันผลิตและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีระยะเวลา ๔ ปี หลังจากการบันทึกข้อตกลง