ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการชี้แจงการใช้คู่มือการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้แก่ ๑.เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถานศึกษาต้องออกเป็นประกาศ ๒.เรื่อง ระบบการเงิน บัญชี และการตรวจสอบยืนยันนักเรียน นักศึกษาพิการจากงานทะเบียน และ๓.เรื่อง คุณสมบัติ แนวปฏิบัติในการขอรับเงิน อุดหนุน และขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการบริหารเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
#PRวทอุบลฯ