แผนกวิชาการบัญชี โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาการบัญชี โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเบญญาดา อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นำคณะครู และตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์เสรี ฐิตธมโม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก/เจ้าอาวาสวัดศีลาราม มาให้การเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนแก่ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามรู้ผิดชอบชั่วดี และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ