จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2564
ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย

ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 230.-บาท
โดยดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินทางระบบออนไลน์ที่ “แบบฟอร์ม
ลงทะเบียนรับเงินเรียนฟรี 2/2564”
📌https://forms.gle/8iGvsts4wuLtGJXo7 หรือ QR Code ลงทะเบียน
ที่แนบมาด้านล่างนี้ ภายในระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2565