พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา โดยการประกวดพานไหว้ครูในปีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ มีผลการประกวดดังนี้ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ เป็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างอากาศยาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เป็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาโยธา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เป็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาโยธา และประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ เป็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างอากาศยานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เป็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เป็นของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี