การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๘ – ๙