ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กรุงเทพฯ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรทั้งสามหน่วยงานและพัฒนาทักษะนักศึกษาและบุคคลทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ การวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี และความก้าวหน้าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของคนทำงานในระดับต่างๆ ต่อไป