การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาลในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องสืบค้นข้อมูล ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด โดยมี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายนราวัฒน์ เขียวอ่อนหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบราชการ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และปวช.๓ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน
#PRวทอุบลฯ