แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย ไชยวิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดท่ากกแฮ่ โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป